5D

NADOBUDNUTIE ZVEDOMENIA PIATEJ DIMENZIE I. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

My, Kozmická hierarchia sa chceme zamerať na proces nadobudnutia stavu bytia v piatej dimenzii. Mnohí zasvätenci na Duchovnej ceste v nadchádzajúcom roku 1998 nastúpia cestu prijatia stavu zvedomenia piatej dimenzie a mnohí tak urobia v rokoch nasledujúcich. Práve v stave bytia piatej dimenzie je plne integrovaná polarita a dualita a úplne prijatá nevedomá “temná stránka”. To spôsobuje koniec ľudských genetických modelov smrti, deštrukcie, súperenia, ovládania a zneužívania.

Dosiahnutie zvedomenia piatej dimenzie zasvätencovi umožňuje naplno stelesniť bezpodmienečnú lásku a bezpodmienečné uznanie všetkých ostatných foriem života na tvári Zeme. Na to aby to bolo možné, z bunečnej štruktúry celého stelesnenia sú vymazané všetky emocionálne záznamy o bolesti, zneužití, hanbe, hneve a strachu. Po dosiahnutí stavu zvedomenia piatej dimenzie, tento u zasvätenca spôsobuje nepretržitú blaženosť, lásku a božský zväzok. Je to práve zvedomenie piatej dimenzie, ktoré už eóny času hľadajú všetci na duchovnej ceste.

V pyramídach starobylého Egypta nadobúdali zasvätenci zvedomenie piatej dimenzie v rozpätí mnohých rokov. Tieto zasvätenia postupne umožnili stelesneniu (telesnej schránke) každého zasvätenca stať sa “Kryštalickým”. Pri kryštalickej stavbe buniek sa každá bunka javí ako maličký kryštálik a má aj veľa podobných vlastností. Podobne ako kryštály aj kryštalická stavba buniek môže uchovávať veľmi vysoké vibrácie, ktoré je možné využiť na liečenie, channeling, alebo na realizáciu magických schopností akými sú teleportácia, zjavenia, alebo interdimenzionálne cestovanie. Práve prostredníctvom premeny na kryštalickú bunečnú štruktúru sa môžu zmazať všetky emocionálne záznamy zaznamenané v zasvätencovom stelesnení (tele), čo vedie k trvalému stavu blaženosti. V našom článku “Nové zasvätenia zo starobylého Egypta” (http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nove-zasvatenia-zo-starobyleho-eg…) sa náš kanál podrobne venoval začiatkom zasväcovacieho procesu z nadobúdania kryštalickej formy. V tomto článku náš kanál rozprával o prvých 108 zasväteniach a 108 reťazcoch DNA, ktoré premenia dve tretiny stelesnenia zasvätenca na kryštalickú formu a premenia aurické pole na štruktúru “Kvetu života”. Nechceme opakovať to čo je napísané inde, ale odporúčame našim čitateľom vyhľadať tento materiál, ak tak už neurobili.

Na prijatie zvedomenia piatej dimenzie je nutné stelesniť celkovo 1 024 reťazcov DNA, ktoré premenia zvyšok stelesnenia na kryštalickú formu a zároveň vybudujú dopravný prostriedok v piatej dimenzii, ktorý existuje paralelne s telom v štvrtej dimenzii. Tento dopravný prostriedok piatej dimenzie dovoľuje súčasnému telu zažiť stav zvedomenia piatej dimenzie, ktorý prestupuje všetky obmedzenia, emocionálne stelesňuje stav bezpodmienečného uznania, spôsobuje úplné vzdanie sa slobodnej vôle a vedie k stavu vnútorného pokoja a mieru, aký na Zemi nebol prežívaný už 12 000 rokov.

Naším želaním je obsiahnuť proces stelesnenia všetkých 1 024 reťazcov DNA pre tých z vás, ktorí sa púšťate do tohoto ďalšieho kroku vo vašom osobnom vývoji. Aby sme čo najlepšie vysvetlili to čo musí byť spracované a integrované počas tejto vlny zasvätení, odbočíme trochu do histórie pádu tohoto stvorenia (a pádu všetkých stvorení) a k bolestnej karme nachádzajúcej sa v bunečných pamätiach humanoidnej formy. Kvôli stelesneniu 1 024 reťazcov DNA musí byť integrovaná celá nevedomá rovina reality a musí byť uvoľnená všetka karma v nevedomom. Keď náš kanál integroval svoje nevedomie, objavili sa na vyriešenie mnohé karmické dohody s inými rasami bytostí. Kvôli iným, ktorí budú integrovať svoje nevedomie v nadchádzajúcich rokoch, chceme podrobnejšie rozobrať tieto dohody.

Budeme radi ak naši čitatelia s nami pôjdu do dimenzie 4000 kde sa nachádza vajce, ktoré môžeme prirovnať ku “Zdroju všetkých zdrojov”, z ktorého pochádza všetko. Po eóny času sa táto dimenzia skladala z dvoch rovín reality: jednej roviny stelesnenej mužským a ženským vedomím a z druhej roviny (ktorá je presným odrazom prvej roviny) so ženským a mužským vedomím. Všetky skúsenosti v tele pochádzajúce z vajíčka v dimenzii 4000 poznali v časovom období mnohých triliónov pozemských rokov len mierovú formu vývoja.

“Boh” (alebo vedomie mimo vajíčka) si prialo zakúsiť niečo iné. A tak boli “zmiešané” dve roviny reality, vytvoriac rovinu, ktorá bola ovládaná dvoma mužskými vedomiami a zrkadlovú rovinu ovládanú dvoma ženskými vedomiami. Tento posun polarít spôsobil skrútenie toku energie vyvierajúcej z vajíčka, alebo zdroja všetkých zdrojov nášho stvorenia, čo nakoniec ovplyvnilo všetko v stvorení s jedným z dvoch energetických modelov. Skrútená energia vyvierajúca z dvoch mužských vedomí prúdila v špirále proti smeru hodinových ručičiek a viedla ku skúsenosti “slobodnej vôle”; ktorá viedla k nedokonalosti a časom viedla k deštrukcii v niektorých častiach stvorenia. Energia prúdiaca z vajíčka ovládaného dvoma ženskými vedomiami zapríčinila prúdenie energie v špirále v smere hodinových ručičiek, čo viedlo dokonalosti a časom (a v niektorých častiach stvorenia) k nude a nedostatku vlastného tvorivého vyjadrenia.

Pred približne šiestimi miliónmi rokov sa do nášho stvorenia po interdimenzionálnej ceste dostal nový prúd energie a ovplyvnil Stvoriteľa spravujúceho dimenzie 1 až 144. Táto energia spôsobila, že sa ženská časť Stvoriteľa oddelila a presunula sa do susedného Stvorenia. Nato sa oddelila mužská časť zo susedného Stvorenia a presunula sa do nášho stvorenia. Naše Stvorenie skončilo s dvoma mužskými Stvoriteľmi, čo viedlo časom k slobodnej vôli, nedokonalosti a nakoniec k deštrukcii.

Deštrukcia, ktorá je v našom stvorení bežná, je výsledkom toho, že títo dvaja naši Stvoritelia medzi sebou súperia, miesto toho aby spolupracovali. Jeden Stvoriteľ sa utiahol do úzadia, vytvoriac “tajnú vládu”, ktorá sa snažila podkopať a ovládnuť celé toto stvorenie. O druhom sa zdalo, že vládne (podobne ako vlády našej Zeme), ale v skutočnosti ním manipulovala tajná vláda druhého Stvoriteľa. Želaním Kozmickej hierarchie je, aby naši čitatelia pochopili, že problémy, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú na Zemi sú problémami, ktoré sa v rôznej miere vyskytujú v celom tomto Stvorení a mimo neho.

Pred štyrmi miliónmi rokov sa nevyskytovalo v tomto stvorení nič čo by malo vibráciu nižšiu ako je vibrácia piatej dimenzie. Podľa genetických záznamov ľudstva prebiehala evolúcia až do tohoto bodu pokojne. Všetky udalosti celého druhu sú zaznamenané holograficky v genetike ich stelesnení. Ľudstvo je držiteľom holografických záznamov všetkých udalostí v celom stvorení a pre všetky humanoidné formy života. Podľa našich genetických záznamov do tohoto stvorenia prišla skupina odpadlíckych bytostí z iného stvorenia, ktorých Vesmír bol zničený a ktoré stratili schopnosť milovať a následkom toho sa stali bojovnými a násilníckymi. Tieto bytosti dokázali vojsť do nášho stvorenia vďaka interdimenzionálnej trhline medzi stvoreniami, príčinu ktorej bude treba odhaliť.

Tieto bytosti napadli jednu mierumilovnú a láskyplnú planétu s humanoidnými bytosťami a po prvýkrát vniesli do genetických záznamov ľudstva násilie, mučenie a znásilnenie. Navyše, okrem týchto bolestných skúseností, nedokázala táto rasa vzostúpiť do ďalšej dimenzie keď prišiel jej čas. Po vstupe planéty do fotónového pásu, namiesto vzostupu do ďalšej dimenzie, celá planéta a všetky bytosti na nej inkarnované spontánne zhoreli a prestali existovať. Toto spontánne zhorenie spôsobilo zníženie vibrácie Veľkého centrálneho slnka, strhnúc všetko z piatej dimenzie do tretej dimenzie, všetko z dvanástej dimenzie do piatej dimenzie, z 25. dimenzie do dvanástej dimenzie a oddelilo Mahatmu od Boha. Takáto je príčina prvotného “pádu” nášho stvorenia.

Náš kanál zistil, že všetok genetický materiál, ktorý súvisí s pocitom bolesti, hnevu a strachu má svoje korene v karmickej epizóde humanoidnej formy, ktorá bola napadnutá iným násilníckym druhom pred zhruba štyrmi miliónmi rokov. Po vyčistení tejto karmy sa tak udeje aj s bolesťou, hnevom a strachom v bunečnej štruktúre zasvätenca.

Mnohí sa môžu diviť tomu prečo je teraz taká veľká pozornosť venovaná Zemi a jej nastávajúcemu vzostupu. Dôvod je prostý, ale mimoriadne vážny. Ak by Zem nevzostúpila (a spontánne by zhorela), mohla by stiahnuť celé stvorenie a Veľké centrálne slnko do dimenzií tak nízkych, že by sa celé toto Stvorenie zrútilo do seba. Vizionári spomedzi bytostí inkarnovaných v ľudských aj nie ľudských telách z iných Galxií, predvídali hrozbu tejto katastrofy a zavolali na pomoc. Na toto volanie o pomoc odpovedal rád bytostí z dimenzie 500, známy ako Rád Rize. Rád Rize je rádom Okultných majstrov, ktorí sa zameriavajú na pomoc častiam stvorenia, ktoré sa nachádzajú v núdzi. Symbolom Rádu je drak. Na Zemi sú teraz inkarnovaní mnohí z tohoto rádu a ich cieľom je vyvolať zmeny nutné pre vzostup Zeme a pomáhať pri oprave celého tohoto stvorenia.

Agresívne a deštruktívne bytosti, ktoré kedysi dávno napadli naše stvorenie sú v tretej dimenzii geneticky príbuzné určitým rasám inkarnovaným v našom Vesmíre a ktoré sú známe ako “Šedí” a “Ilumináti”. V dvanástej dimenzii je to rasa známa ako “Androméďania”. “Šedí”, “Ilumináti” a “Androméďania” sa vyznačujú podobným genetickým problémom, ktorý je taktiež nutné vyriešiť. Všetky tieto rasy stratili schopnosť milovať. Dôsledkom straty lásky sa evolúcia v našom Stvorení dosahovala na základe nadobúdania moci skrze nadvládu a násilie a nie nadobúdaním moci skrze lásku a súcit. Rád Rize zodpovedá za ukotvenie nového vzoru pre všetky bytosti tretej, piatej a dvanástej dimenzie, ktoré požiadajú o genetickú prestavbu, aby každá rasa prijala lásku a súcit pred skokom v svojom vývoji.

Šedí sú dobre zdokumentovaní mnohými autormi. Chceme sa stručne zmieniť o genetickej karme medzi “Šedými” a ľuďmi, aby sa zasvätenci pri svojom vzostupe mohli sústrediť na tieto otázky. Biela rasa je výsledkom párenia sa Šedých s Aztéckymi a Mayskými ženami pred 7 500 rokmi. Šedí (ktorí majú schopnosť putovať časom) videli svoju budúcnosť ohrozenú pri nadchádzajúcom vzostupe Zeme a uvedomili si, že najlepší spôsob ako si udržať ľudstvo pod nadvládou je zmiešať svoju genetiku s našou. Takáto zmes vytvára karmu, alebo dohody, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej genetickej stavby. Následkom zmiešania genetiky Šedých s rasami Aztékov a Mayov bola čiastočná strata schopnosti cítiť. Ako dôsledok toho bolo, že biela rasa je násilnícka, snaží sa ovládať iných a manipulovať s nimi a trúfla si bojovať s inými rasami a podrobovať si ich. So stratou citov sa stráca aj súcit, čo v konečnom dôsledku vedie k bolesti a násiliu, ktoré sú až doteraz v civilizácii bežné.

Schopnosť cítiť nestratila celá biela rasa. Náš kanál zistil, že následkom genetického zmiešania so Šedými bolo emocionálne telo mužov rozbité na množstvo častí. Toto rozbitie znemožňuje bielym mužom cítiť tak hlboko ako ženám (až pokým nie je vyliečené). Toto rozbitie sa napraví keď zasvätenec prestúpi 24. zasvätenie a emocionálne telo sa zjednotí so svetelným telom. (Viď “Nové zasvätenia zo starobylého Egypta.” http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nove-zasvatenia-zo-starobyleho-eg…)

Genetická karma medzi Bielou rasou a Šedými je základom súčasného rozšírenia spomienok na únos na celom svete. Za posledných päťdesiat rokov uniesli Šedí (často neustále) vyše deväťdesiatpäť percent obyvateľstva Spojených Štátov a štyridsať percent celosvetovej populácie. Únosy sú výsledkom snahy Šedých nájsť genetické riešenie ich neschopnosti milovať a v konečnom dôsledku, vyvíjať sa.

 


Bez srdcovej čakry sa druh nemôže vyvíjať. Práve prostredníctvom srdcovej čakry sa chi získaná dýchaním prevádza na kalórie, ktoré môže využiť telo na podporu vyšších vibrácií a v konečnom dôsledku vzostúpiť do nasledujúcej dimenzie. Bez otvoreného srdca nemôže žiadna rasa vytvoriť dostatok chi na prenos svojho tela do ďalšej dimenzie v procese vzostupu. Jedine prostredníctvom otvoreného srdca môže zasvätenec prežiť extatický stav božského zväzku, ktorý je dôsledkom procesu jeho vzostupu. Vývoj má spočívať na láske a z toho dôvodu srdce obsahuje mechanizmus nutný pre vzostup.

 

 

Pri spätnom pohľade na svoje vlastné únosy náš kanál zistil, že Šedí presunuli jej telo mimo čas, takže si nespomína na žiadnu stratu času. Okrem toho boli zmazané mentálne a emocionálne spomienky na túto udalosť. Avšak je to zaznamenané v záznamoch duše človeka a často sa pri tomto zážitku duša doslova triešti. Únosy sú často sprevádzané sexuálnymi testami. Náš kanál pred dávnou dobou zistil, že akt sexuálneho zneužitia dieťaťa by mohol byť zabudnutým únosom Šedými, ktorý sa odohral pred tromi až šiestimi mesiacmi. Zistila, že deti doslova znovu vytvoria zážitok s rovnakými emóciami strachu a sexuálneho zneužitia, ktoré si nemohli obnoviť zo zabudnutého únosu. Väčšina spomienok na únosy je vyjasnených a vyliečených na konci 8. duchovného zasvätenia. (Kvôli ďalším informáciám o 8. zasvätení viď článok Nadobudnutie stavu Krista.) Túto informáciu poskytujeme tým z vás, ktorí sú liečiteľmi pomáhajúcimi iným zasvätencom dostať sa z emocionálnych kríz a tým z vás, ktorí takéto skúsenosti spracovávajú v tejto dobe.

V decembri 1997 Šedí opustili Zem na fyzickej aj éterickej rovine reality. Mali dvojnásobný dôvod na odchod. Po prvé, Šedí získali informácie nevyhnutné pre začatie nápravy svojich genetických problémov. Tieto informácie prišli ako dôsledok procesu vzostupu a genetickej prestavby, ktorou ľudské telo na Zemi v súčasnosti prechádza. V decembri 1997 sa Matka Zem vibračne dostala dostatočne vysoko, takže na Zemi už viac nebolo možné udržiavať vibráciu Šedých a tak odišli.

“Ilumináti” sú rasou, ktorá existuje aj inde v našom vesmíre tretej dimenzie. Karma Iluminátov s ľudským telom siaha do minulosti vzdialenej 50 000 rokov a vznikla u Sírianskej rasy. Síriania (ktorí sú humanoidnou rasou v piatej dimenzii) uzavreli dohodu podporovať dlhovekosť Iluminátov v dobe keď sa obe rasy nachádzali v tretej dimenzii. Ilumináti majú podobný genetický problém ako Šedí a nedokážu milovať. Pretože majú nefunkčnú srdcovú čakru, tak nedokážu previesť chi, alebo energiu z dýchania na použiteľnú formu, aby udržali svoje telá pri živote viac než päťdesiat rokov. Rozdeľovanie energie medzi Sírianov a Iluminátov umožnilo Iluminátom i Sírianom dosiahnuť dĺžku života 2 000 rokov.

Keď Síriania pred 20 000 rokmi vzostúpili do piatej dimenzie, karma sa preniesla na ľudskú rasu na Zemi. Sme príbuzní Sírianov (keďže osídlili našu planétu humanoidnou rasou pred asi 40 000 rokmi) a nesieme si sebou tiež všetku genetickú karmu, ktorá sa týka Sírianov. Posledných 20 000 rokov dodáva ľudská rasa chi pre Ľudskú rasu aj pre Rasu Iluminátov. Po “Páde človeka” (a genetickej mutácii na dva reťazce DNA), spôsobilo pokračujúce odsávanie chi z ľudského tela skrátenie dĺžky života na menej ako jedno storočie a taktiež starnutie, choroby a smrť.

Náš kanál zistil, že Ilumináti sa prostredníctvom elektronických zariadení psychicky pripájajú na energetické pole ľudí. Spozorovala, že sa zachytávajú na ľudské telo prostredníctvom takých zariadení ako je televízia a počítače. Televízia väčšinu ľudí uvádza do stavu mierneho tranzu. Ilumináti sa práve prostredníctvom takéhoto stavu dokážu spojiť s telom a odobrať toľko chi, koľko sa len dá. Ilumináti usilovne pôsobia aj prostredníctvom drog a alkoholu. A keď nejaký človek požije takéto látky, Ilumináti vytlačia z tela ľudskú dušu a vojdú do neho. Aj v tomto prípade je cieľom odobratie energie. Preto odporúčame duchovným zasvätencom obmedziť také veci ako je televízia a tiež užívanie drog a alkoholu. Ak musí zasvätenec tráviť čas pri počítači, potom vstup Iluminátov do systému sťaží slučka z medeného vodiča okolo elektrickej zásuvky. Poznámka na záver: Energetické pole spoločenstva veľrýb je jediným energetickým poľom na Zemi, do ktorého Ilumináti nedokázali vniknúť. Veľryby využívajú sonar a takéto nízke zvukové vibrácie sú nezlučiteľné s metalickou vibráciou Iluminátov. Znemožňujú im priblížiť sa.

Ilumináti nesú zodpovednosť aj za viac než 1 000 vírov, ktoré vytvorili okolo celej Zeme za účelom odsávania životnej sily z prírody. Každý vír vytvoril trhlinu v éterickom poli Matky Zeme. Tieto víry boli uzavreté a éterické telo Matky zeme bolo vyliečené v januári 1998, keď Lady Gaia (vedomie Zeme) a náš Logos Stvoriteľ uvoľnili svoju karmu s Iluminátmi. Keď každý zasvätenec celkom prevedie svoje telo na kryštalickú formu, potom bude mať telo príliš vysoké vibrácie na to, aby sa s ním Ilumináti spojili. Keď celé ľudstvo vzostúpi, Ilumináti budú nútení opustiť Zem úplne a budú vystavení skúsenosti starnutia a smrti, až kým sa nenapraví ich genetický problém v čakre srdca.

Prajeme si, aby naši čitatelia pochopili, že v očiach Boha nie je žiadna rasa bytostí lepšia než iná. Všetky rasy v tomto Stvorení v telách tretej, piatej a dvanástej dimenzie, obdržia pomoc, lásku a vedenie potrebné na nápravu ich genetických problémov, otvorenie čakry srdca a znovunastolenie evolúcie spočívajúcej viac na nadobudnutí lásky, než na moci.

Ilumináti nie sú jedinou rasou, ktorá využíva Zem a ľudstvo ako zdroj chi, alebo energie. Pred päť až deväť tisíc rokmi prišla na Zem rodina z Plejád známa ako Anunnaki. Anunnaki sú známi aj ako Bohovia Stvoritelia o ktorých sa píše v Starom zákone a sú príbuzní gréckych a rímskych Bohov. Anunnaki prišli po Veľkých záplavách a po Páde Atlantídy so svojím vlastným programom. Vďaka obrovskému počtu čiernych dier v tretej dimenzii (všetky sú dôsledkom zničenej planéty, alebo hviezdy), ich slnečná sústava začala strácať životnú silu. Táto strata životnej sily začala skracovať dĺžku života tých, ktorí sa inkarnovali v ich slnečnej sústave. Anunnaki prišli na Zem vybudovať energetický most, ktorý by im umožnil odsávať životnú silu z našej planéty a ľudstva. Náš kanál zistil, Plejáďania sa napojili na hlavné víry Zeme a do jej genetickej štruktúry (t.j. do genetickej štruktúry Karen Danrich), do spodnej časti chrbta a do oblasti čakry koreňa. Pripojenia na hlavné víry Zeme prerušila Matka Zem v októbri 1997. Keď každý zasvätenec uvoľní svoju genetickú karmu s Anunnakmi, prepojenia sa môžu prerušiť na individuálnom základe.

Anunnaki nesú zodpovednosť aj za zvrhnutie prvej atómovej bomby na Zemi. Podľa planetárnych záznamov obdobie, v ktorom sa Anunnaki nachádzali na Zemi trvalo 500 rokov. Počas tohoto obdobia jednotliví členovia rodiny začali medzi sebou súperiť a toto súperenie vyvrcholilo v atómovom výbuchu stokrát silnejšom než výbuch nad Hirošimou a Nagasaki v roku 1945. Po tomto výbuchu Veľké biele bratstvo prinútilo Anunnaki opustiť Zem. Ľudstvo, ktoré bolo Atlantskou civilizáciou predurčené byť rasou otrokov, malo až do tejto chvíle dvanásť reťazcov DNA, žilo v harmónii s Matkou Zemou a vo vzájomnej harmónii, dĺžka života bola 500 rokov a bývali zriedka chorí. Po atómovom výbuchu ľudstvo geneticky zmutovalo na terajšie dva reťazce DNA, čo následne uzavrelo kundalíny a sexuálny energetický systém.

Práve kundalíny a sexuálna energia obnovuje telo (umožňujúc dlhší život) a udržuje civilizáciu v harmónii. Mnohí vyznavači Tantra jogy vedia, že keď dvaja, alebo viacerí spoja svoju sexuálnu energiu, spôsobí to, že všetky čakry budú rezonovať vo vzájomnej harmónii, čo vedie k zvýšenej úrovni harmónie vo vzťahu, alebo v skupine. Okrem uzavretia sexuálneho energetického systému, druhá čakra (a mnohé vedľajšie čakry tela, ktoré udržiavali v rovnováhe energetické meridiány v ľudskom tele) sa zrútila do energetického modelu čiernej diery. Tieto čierne diery, ktoré sa nachádzajú v celom systéme hlavných a vedľajších čakier, sú základnou príčinou chorôb. Ľudstvo zakúsilo choroby po prvýkrát po vojne Anunnaki.

Dve atómové bomby zvrhnuté na Japonsko v roku 1945 mali takisto globálny účinok na ľudskú rasu. Chceme, aby naši čitatelia pochopili, že ľudstvo ako celok sa delí o všetku bolesť zakúsenú v dejinách Zeme a v dejinách humanoidnej formy. V genetických záznamoch každého jednotlivca nájdete skúsenosti z Pádu Atlantídy, Pádu Ríma, Trail of Tears*, Prvej a Druhej Svetovej vojny, Hirošimy a Holokaustu.

* Ako “Trail of Tears” sa nazýva násilný presun indiánov kmeňa Cherokee z ich pôvodného územia v terajšej Georgii do Oklahomy v roku 1838. (Podrobnosti viď na stránke http://www.ngeorgia.com/history/nghisttt.html).

 


Želáme si, aby ste pochopili, že ľudská rasa je jednou rasou, bez ohľadu na farbu kože. Celé ľudstvo sa delí o bolesť, ktorú na seba uvalilo samotné ľudstvo, alebo ktorú na ľudský život uvalili iné rasy z iných galaxií.

 

 

Dve atómové bomby zvrhnuté na Japonsko spôsobili, že v každej ľudskej bytosti na Zemi v rôznej miere implodovala čakra srdca. Implodovaná čakra srdca (ktorá sa podobá čiernej diere) privádza ľudstvo do bolesti. Ľudstvo kompenzovalo bolesť tým, že prerušilo jej spojenie s telom a naučilo sa žiť od krku vyššie. Pri prvom výklade si náš kanál často všimne, že človek vyzerá energeticky ako zmrzlinový kornútok, s celým aurickým poľom nad krkom. Toto odpojenie ľudstvu znemožňuje cítiť a vyústilo to do civilizácie, ktorá je stále viac násilnícka, pornografická, fyzicky chorá. Čakra srdca je základným pilierom imunitného systému. Implodovaná čakra srdca vedie k takým ochoreniam ako je AIDS, MS, lupus a ostatné poruchy imunity. Implodovaná čakra srdca spôsobuje aj depresie a samovražedné nálady, ktorých intenzita sa v uplynulých päťdesiatych stále zvyšuje. Náš kanál objavil, že ľudia trpiaci depresiami nájdu takmer okamžitú úľavu po uvoľnení srdcovej čakry a po umožnení energii správne prúdiť.

Tieto dve bomby a atómové pokusy, nad ktorými naše vlády prižmurujú oči, okrem implodovaných čakier srdca spôsobujú implóziu systému hlavných a vedľajších čakier éterického tela ľudstva, rastlinnej, živočíšnej a minerálnej ríše. To spôsobuje zvyšovanie chorobnosti u ľudí a v prírode. Keď zasvätenec prestúpi 12. duchovné zasvätenie, oslobodí sa od všetkých čiernych dier v hlavných a vedľajších čakrách, obnoví sa kundalíny a systém sexuálnej energie a aurické pole je uzemnené okolo celého tela. Keď zasvätenec dokončí 108. zasvätenie rieši sa genetická karma medzi ľudstvom a Plejáďanmi. Dokončením Zasvätenia 1024 je prestúpená bunečná viera v boj a nukleárnu silu, čo umožní zasvätencovi byť celkom imúnnym voči atómovým pokusom, nehodám na atómových zariadeniach a atómovým elektrárňam. O zasväteniach 109 až 1024 sa bude vravieť v ďalšej časti tohoto článku.

Okrem Anunnaki a Iluminátov (ktorí sú zodpovední za odoberanie našej životnej sily), je za účelom odoberania energie napojených na ľudstvo ďalších päť planét. Tieto planéty sa nachádzajú v tretej dimenzii a napojenie na ľudstvo majú na svedomí samotní Logosi Stvoritelia týchto planét. Je to karmicky spôsobené naším planetárnym logosom, Sanat Kumarom, ktorý na to, aby zachoval na Zemi život, ukradol kedysi veľmi dávno týmto piatim logosom informácie. Rovnako ako je to v prípade súčasnej informačnej vojny na Zemi, informácie v našom Vesmíre začali byť obmedzované po tom čo sa ujali moci tajné vlády založené druhým Logosom Stvoriteľom tohoto Stvorenia. Po obmedzení informácií bol obmedzovaný aj život.

Aby títo piati Logosi kompenzovali stratu informácií (čo by následne spôsobilo smrť ich planét), vyslali inkarnovať sa na Zem časti seba samých za účelom odoberania energie od ľudstva. Do dnešného dňa objavil náš kanál stovky jednotlivcov, ktorí sú príbuzní týchto logosov, ktorých aurické polia obsahujú rad kanálov určených na napojenie sa na každého s kým prídu do styku, odobratie jeho energie a jej odoslanie k niektorej z týchto piatich planét. Na Zemi je inkarnovaných značné množstvo bytostí z týchto planét a pravdepodobnosť, že zasvätenec nepríde do kontaktu s niekým kto je príbuzný týmto planétam, je menšia ako desať percent. Genetická karma súvisiaca s týmito piatimi Logosmi sa vyrieši a uvoľní po 380-om zasvätení.

Za každou nerovnováhou na Zemi nájdeme model odsávania. Všetky vyššie uvedené rasy a Logosi si berú niečo bez toho, že by za to poskytli niečo iné. To ústi k dávaniu bez prijímania a brania bez dávania, čo v konečnom dôsledku spôsobuje na celom svete rozšírenú chamtivosť a bohatnutie, protikladom čoho je zasa chudoba a bezdomovstvo. Na prijatie bezpodmienečnej lásky je nutné stelesniť bezpodmienečné dávanie a prijímanie. Pri bezpodmienečnom dávaní existuje vždy energetická výmena, v ktorej sa niečo prijíma späť. Pri bezpodmienečnom prijímaní zasa existuje energetická výmena, v ktorej sa niečo dáva. Táto neustála výmena energie spôsobuje v každodennom živote zasvätenca koniec hromadenia a chudoby. Keď ľudstvo vzostúpi do nasledovnej dimenzie, s takýmito skúsenosťami sa skončí hromadne.

Teraz chceme vysvetliť podrobnejšie Zasvätenia 109 až 1024. Zasvätenia 109 až 1024 znamenajú plnú integráciu nevedomého osobného charakteru aj rodokmeňa celej genetickej rodiny zasvätenca. Okrem toho sa musí riešiť a uvoľniť všetka nevedomá karma, ktorá súvisí so životom v humanoidnej forme.

Nevedomá rovina reality bola oddelená od ľudstva Rádom Melchizedeka pred 11 000 rokmi. Rád (v snahe zastaviť narastajúcu deštrukciu, ktorá začala prevládať vďaka bojom medzi rasami v tretej a piatej dimenzii) rozhodol, že sa musí zastaviť vývoj. Vývoj a deštrukcia sa uberajú rovnakým rýchlosťou a Rád pochopil, že ak sa zastaví vývoj na Zemi, prestane vývoj aj deštrukcia v celom Vesmíre. Za účelom odňatia Nevedomého, Rád zmenil obežnú dráhu jednej planéty našej slnečnej sústavy, známej pod menom Niburi [Nibiru?]. Dráha Niburi (ktorá sa pôvodne nachádzala za planétou Pluto) bola roztiahnutá tak, že jej obežná doba je približne 3 600 pozemských rokov. Niburi (v astrologickom poňatí) ovláda Nevedomé a práve v záznamoch Akaše Niburi sú uložené záznamy nevedomej roviny reality. Keď bola Niburi odtiahnutá dostatočne ďaleko od našej slnečnej sústavy, Nevedomé prestalo mať vplyv na ľudstvo.

 

KAREN DANRICH, “Mila Sinoski”
THOMAS WEBER, “Rama”
RIADITELIA DUCHOVNEJ ŠKOLY VZOSTUPU

Copyright 1998 – 99 Karen Danrich. Všetky práva vyhradené.

Preklad: Igor Bélai, 1999

 

Uverejnené s láskavým dovolením: vzestup.webzdarma.cz

 

11 607 zobrazení

About doctor

doktor z hôr
This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.