Biblický projekt sveta!

Úkoly Hitlera, bin Ládina v biblickém projektu

 29.5.2015

Lux

Hitler:
Hitler plnil a v podstate splnil viacero na neho uložených podvedomých úloh od GP (i keď aj štruktúrne riadenie cez “radcov” a blízke okolie malo svoje miesto):
- potrestať Nemcov za stavanie sa na zadné pri zavádzaní Biblického projektu už od stredoveku (v novoveku napr. s rusmi prekazili plán permanentnej “socialistickej” revolúcie Trockého a GP chyby neodpúšťa)
- potrestať judaistov za postupné odpadlíctvo, hlavne vo vých. Európe, keď už sa mnohí chceli asimilovať a splynúť s davom a prestali plniť na nich uloženú výpalnícku a riadiacu misiu (podľa zákonov Talmudu sa odpadlíctvo trestá rituálnou smrťou nariadenou rabínmi v rámci diaspóry, pričom vykonávač je poverený rabinátom z vlastných radov, čo bol aj Hitler – v tomto prípade rozhodol nadrabinát, t.j. GP)
- napadnúť ZSSR, ovládnuť ho a odstrániť Stalina, ktorý sa dostal mimo kontrolu GP a hrozilo, že skutočný socializmus a nie pseudosocík=marxizmus začne dominovať vo svete, čím by sa éra globálnej vlády GP rýchlo rozplynula.
- zabrániť užšiemu ekon. i pol. spojeniu ZSSR a Nemecka s postupným vytvorením Euroázijskej únie, ktorá by jednoznačne mohla dominovať v globálnej politike a tým by sa USA nemohli stať hráčom č.1, ktoré GP dostatočne kontroloval a dosť už do nich investoval
- vzájomne anihilovať ekon. potenciály ZSSR a Nemecka a nechať vyššie povyrásť globálneho policajta – USA
- diskreditovať nacionálny socializmus v očiach svetovej verejnosti, keď ho odborne tzv. prereguloval – zaviedol do extrému tvrdého a viditeľného fašizmu.

Hitlerov otec sa narodil ako Alois Schicklgruber a až neskôr sa premenoval na Hitlera. Jeho meno pochádza z pomenovania scheckelgruber (z nem. ťažiar,kopáč,vyberač šekelov), čo bol v judaistickej diaspóre vyberač daní od bohatších židov pre potreby židovskej komunity, najmä pre doplácanie nízkych platov chudobnejších, ktorí zastávali málo platené, ale pre židov nevyhnutné a prospešné funkcie a zamestnania.

Posledné výskumy DNA potvrdili, že Hitler mal semitské gény, možno až od sefardských predkov z Judei – proste bol to “ich” človek (ako aj Himmler, Eichmann a iní nacistickí pohlavári mali židovský pôvod), aj preto taká rýchla kariéra a silné úspešné podvedomé riadenie zo strany GP.
Hitler teda v podstate splnil na neho uložené úlohy vyššej marionety GP, a preto ho v neprítomnosti Norimberský proces – ZBAVIL OBVINENÍ!
Ako skončil Hitler? Oficiálna verzia pre ovce je známa – spáchal samovraždu spolu so svojou “milenkou” Evou Braunovu a ich telá boli sčasti spálené.
Podľa neoficiálnej verzie, celkom vierohodnej – ušiel spolu s viacerými inými nacistickými pohlavármi do Južnej Ameriky a tam pokojne dožil v indiánskom prostredí, veľmi obľúbený medzi domorodcami a deťmi, ktorých učil a liečil a oni ho nazývali strejda doktor Adolf.
Keď americkí výskumnici Nick Bellantoni a Linda Strausbaughová skúmali fragmenty DNA ostatkov Hitlera a vyhlásili, že sú “jednoznačne ženské”, tak riaditeľ archívu FSB Vasilij Christoforov rýchlo vyhlásil, že sa nemohli dostať k originálnej DNA ostatkov v jeho archíve…:)
Šéf archívu FSB ďalej potvrdil, že zvyšky tiel Hitlera, jeho ženy Evy Braunovej, manželov Goebbbelsovcov a ich šiestich detí spálila KGB v roku 1970 a ich popol hodila do rieky.
Ponechali len fragment lebky s dierou po guľke a časť čeľuste.
Otázka je prečo a prečo až vtedy?

Bin (A)Ladin:
O bin Ládinovi sa vie, že pracoval v službách CIA už od vtrhnutia ZSSR do Afganistanu. A CIA je globálna tajná služba, ktorá len naoko plní úlohy pre USA. V realite hlavné úlohy, ktoré rieši cez vysoko zasvätených v jej hierarchii, sú úlohy pre GP, t.j. šírenie Biblickeho projektu rozmanitými prostriedkami.
Po 2. svetovej vojne GP vsadil časť riadeného ľudského materiálu na jednu z kariet, a tou je využitie revolúčneho islamského potenciálu tupých a nechápavých islamistov cestou medzinárodného terorizmu, ktorý je financovaný najmä z čierneho rozpočtu CIA ( hlavne za drogy,a preto je aj boj proti drogovým kmotrom vo svete len symbolický a tí sú často aj súčasťou masonských štruktúr).
Medz. teroristi typu Arafat (odkiaľ asi večne skrývajúci sa pred izraelskými lovcami lebiek a skromne, šupácky vyzerajúci palestínsky vodca zobral 1,3 mld USD, ktoré zanechal po smrti?) alebo bin Ládin boli určení na vytvorenie globálnych teroristických štruktúr, ktoré plnili určené úlohy šírenia strachu a teroru s postupným priťahovaním slučky okolo krku ľudstva.

Meno a tvár bin Aladina boli použité aj pri útokoch na dvojičky WTC, s ktorými mal spoločné skutočne veľmi málo. Cez videoprojekciu (často babracky vyfabrikovanú v dielňach CIA) strašil ľudí vo svete pokračovaním islamistického teroru – džihádu proti neveriacim kresťanským psom, so zameraním hlavne voči USA.
Následne útoky USA proti Afganistanu, a potom celkové ťaženie proti islámu, s “jeho” teroristickými skupinami. Podobne ako Hitler nebol ani bin Ládin obvinený – teda na súpise hľadaných teroristov zodpovedných za útoky na WTC..

A ako skončil vo verzii pre ovce?
Zastrelený zvláštnym komandom, z ktorého viacerí (možno už aj všetci) priami očití svedkovia za podivných okolností skončili svoju pozemskú púť a jeho telo bolo spálené a popol podobne ako u Hitlera bol hodený do vody, tentoraz morskej..

Čiže u tých zasvätených, do nejakých fragmentov Biblického projektu, ktorí splnili svoju úlohu, niet oficiálneho obvinenia…

A po smrti sa z nich vytvárajú symboly “zla a strašiaka” pre bezprizorné stádo, ktoré sa potom ďalej používajú vo vhodnej scénaristike riadenia ľudského stáda na mat(r)icovej úrovni cez masmédia.

 

V masonských kruhoch sa hovorí: “Milí bratia, poslúžil ako živý a ešte lepšie poslúži ako mŕtvy.”

 

Začiatok novej epochy

Začiatok novej epochy

4.3.2015

U mnohých ľudí existujú ťažkosti v určení ďalšieho pohybu spoločnosti, a tieto ťažkosti sú spôsobené tak objektívnymi ako aj subjektívnymi príčinami:

 • objektívna spočíva v tom, že prebiehajú nie len „obyčajné“ premeny v živote, ale zároveň sa ukončuje predchádzajúca epocha a nasledujúca epocha vyzerá zatiaľ nejasne, dokonca aj cez „magický krištáľ“ poéziei. (alebo iné spôsoby spoznávania Života, predchádzajúce vedu);

 • subjektívna spočíva v tom, že doposiaľ oveľa adekvátnejšie vnímanie sveta (svetonázor) – metodológia a DVTR s možnosťou plnej funkcie riadenia boli ukryte pred drvivou väčšinou ľudí.

Rozšírením КSB v spoločnosti sa vytvorila analogická situácia, ktorú možno rozjasniť jednak za pomoci osvojenia si koncepcie ako celku, tak aj s pomocou posledných materiálov KSB:

· ТМ №1(117) 2015: «Svetová vojna blíži sa ku koncu…»;

· vystúpenie V.М. Zaznobina 04.01.2015: «Rusko na prahu novej epochy».

Otázka periodického uchvacovania moci v ľudskej spoločnostiii s cieľom vytvorenia svetlej spravodlivej spoločnostiiii nás vracia k prehodnoteniu epizódy objavenia sa človeka (ako symbiózy množstva organizmov, vytvorených oveľa skôr od tejto udalosti) v biosfére Zeme, uvedenej v Koráne:

«Kapitola 91 (2). Krava

30. A hľa Tvorca tvoj anjelom povedal:

Ja postavím na zem Svojho zástupcu“.

Oni odvetili: „Vari postavíš na zem toho,

Kto tam neúctu zaseje, a krv na nej rozleje?

Veď mi Ti vzdávame chválu

A chválorečíme Tvoju Svätosť“.

On im povedal: „Ja viem to, čo vy neviete“.

31. A naučil Adama On

Názvy všetkého, čo jest,

Potom On pred anjelmi všetko to predstavil

A povedal: „Teraz vy Mi pomenujte toto všetko,

Ak ste pravdiví v slovách svojich“.

32. I prehovorili oni: „Chvála Tebe Vládca!

Vieme len to, čo si nás Ty naučil, -

Vskutku, všetko vieš, múdrosťou oplývaš!“

33. Povedal On: „Adam!

Ty im teraz rozpovedz názvy všetkých vecí“.

A keď im to všetko rozpovedal,

Tvorca povedal: „Vari som vám Ja nehovoril,

Že sú Mi známe Tajomstvá Vesmíru ladného“

[Že sú Mi známe Tajomstvá zeme i neba?]

Ja poznám to, čo ste ukryli do sŕdc vašich,

Aj to, o čom otvorene hovoríte“.

34. I povedali sme My anjelom:

„Adamovi hlboko sa pokloňte“,

A títo sa mu poklonili, okrem pyšného Iblisa,

Ten, hrdiac sa, odmietol

A stal sa prvým z neúctivých.»,

Úryvok nás zároveň zaväzuje nielen k návratu k zvrchovanosti Tvorcu a zodpovedajúcej tomu realizácie Jeho vôli, no i k vedomej realizácií nami riadených procesov (v režime udržateľnosti v zmysle predpovedateľnosti) v duchu slobodnej vôle ľudí a ich spoločenstiev. Tohto stavu skôr nebolo možné dosiahnuť kvôli nasledujúcej algoritmike:

 • Riadiace zložkyiv v spoločenstve sú najmenej (v porovnaní s ostatnými vrstvami spoločnosti) motivované k osvojeniu si nových poznatkov do tých čias, pokiaľ v tom istom spoločenstve v masovom rozsahu prevládajú hlupáciv prvej akosti, ktorí si neosvojili potrebnú úroveň poznatkov a nesformovali (nevykročili na túto cestu) v sebe Človeka. A preto títo hlupáci prvej akostiv akejkoľvek situácií reagujú na ľubovoľné úradné rozhodnutia (či už sú správne alebo nie), nehľadiac na to, či tieto rozhodnutia vedú veci k harmónií alebo ďalšej katastrofe;

 • Zmena morálneho a informačného stavu spoločnosti v nasledujúcom kroku umožní objaviť sa v mocenských štruktúrach predstaviteľom iného typu (počnúc od staroegyptského faraóna Echnatona do vodcu boľševikov – Stalina a dnešného prezidenta RF – V.V.Putinavi, činnosť ktorého mnohé zahraničné ale aj miestne „elity“ nemôžu nijako pochopiť a kladú si otázku: „Kto ste pán Putin?“)vii;

 • Väčšinu ľudí takáto situácia stavia pred celý rad otázok, na ktoré je možné si správne odpovedať len súc pod vlastnou diktatúrou Svedomia a skrze Lásku k Životu. Nesprávne odpovede jednotlivých ľudí a spoločenstiev prinesú cez noosféru, spoločnosti ako celku, nakoniec kladný efekt, no od „opačného“ – do tohto kladného efektu je treba ešte komu-tomu sa uvedomiť, prijať opatrenia na nápravu situácie a následkov nesprávnych rozhodnutí a činov (neRozlišujúc, neMysliac) alebo tým ktorých odradili od samostatného premýšľania a hľadania efektívnych rozhodnutí – vedúcich k harmónií a ladu.

 • Pozoruhodné slová Kramera (obchodníka) vo filme „Va-Bank“ o tom, že skončila celá jedna epocha (to zároveň označuje, že končí epocha predaja a zrady kvôli osobným alebo korporátnym výhodám) sa podľa nášho názoru týkajú nielen perestrojky v ZSSR (to bola len epizóda), ale presnejšie k celej predhistórie ľudstva, počas ktorej dozrievali predpoklady k vytvoreniu svetlej spravodlivej spoločnosti od samých základov tejto spoločnosti, ochraňujúc Svedomie, prirodzené cítenie a schopnosť vnímať a chápať Život.

Režimy „Veľkého Inkvizítora“ a „Veľkého Kombinátora“ samotné o sebe bez konceptuálne overenej činnosti v duchu Prozreteľnosti dokážu pomerne dlhý čas striedať jeden druhého v davo-«elitarnej» spoločnosti, formujúc v spoločnosti a jednotlivých ľuďoch neresti a zakrývajúc im cestu k zmene na Ľudí.

Nie náhodou sa teraz v Rusku, prvý krát v predhistórií zavčasu „premieľajú“ v režime „pustých debát“viiizo strany riadiacich činiteľov rodiacej sa NEdavo-„elitárnej“ spoločnosti rôznorodé následky biblickej kultúry, hlavne predstavitelia režimov Veľkých Inkvizítorov a Kombinátorov ( brániaci ľuďom a spoločnosti rozvíjať sa správnym smerom), predtým nič také nebolo a novým pokoleniam dlho prekážalo to, čo sa zachovalo z predchádzajúcich pravidiel existencie spoločností.

Epocha sa završuje nie len v tom, že samotné možnosti a potrebaix obvyklých vojen a revolúcií (kontrarevolúcií) sa ukončuje, ale aj v tom, že doteraz vypracované metódy a aktivity prestávajú byť účinné. Každý človek a spoločenstvo musí v rámci svojej slobodnej vôle objavovať také metódy a aktivity (v dostupnom jemu/im fragmente/och Sveta), ktoré umocňujú dobro v myšlienkach aj skutkoch ľudí, čo vedie k ich premene na Ľudí a námestníkov.

Ďalej podstata prechodnej etapy – od predchádzajúceho nevyhovujúceho stavu spoločnosti, spôsobeného biblickou kultúrou, k svetlej budúcnosti ľudstva, ohlásenej ešte pred 2000 rokmi Kristom: „Od tých čias sa zvestuje Božie Kráľovstvo a každý sa doň snaží vojsť“x - sa stane reálnym masovým javom a starosťou más, ktoré dosvedčujú konkrétnosť skutkov tých, ktorí chcú a môžu počuť slová Tvorcu a dostupných fragmentov Univerza, a idú po spravodlivej ceste v záujme všetkých a každého.

Staré hrable na nový spôsob: o prejavoch nerozvážnosti a o vyriešení problémov so zadávaním cieľov typu „za všetko dobre proti všetkému zlému“

Korán «Pokánie»: K.9 V.24 – Povedz: «Ak sú vám vaši otcovia, synovia, vaši bratia, vaše manželky, vaša rodina, váš majetok, ktorí ste nadobudli; váš obchod, ktorého úpadku sa bojíte; príbytky, ktoré ste si obľubili, milšie ako Boh a Jeho posol a borba na Jeho ceste, tak vyčkajte, kým príde Boh so Svojim nariadením. A Boh neriadi národ nemravný! »

V poslednom čase sa slogan «Sme za spravodlivý spôsob života » ocitol v «mainstreame». A kto by veru nechcel žiť ako Človek? No ak by aj rozpory ohľadom samotného želania „Žiť ako Človek“ u nikoho neboli, tak o spôsoboch dosiahnutia jednotlivých cieľov ich hierarchičnosti a priorít, sa ľudia príliš nezamýšľajú a ak aj niekoho napadne sa zamyslieť, tak obyčajne sa mu zjaví ako vzor biblická predloha – svetonázor. A práve kvôli takémuto, podstatou davo-«elitárnemu» svetonázoru, sa démonický kruh degradácie ľudstva neprerušuje, ale prúdi z prázdna(inkvizícia) do prázdna(anarchia) behom posledných niekoľko tisíc rokov. Mnohí vedci aj obyčajní ľudia v priebehu celej histórie si kládli otázky o spravodlivosti života a prichádzali k zhodnému názoru: „Chceš zmeniť svet? Začni u seba!“. A ako zmeniť seba, aby sa to blahodarne prejavilo na celej spoločnosti? Toto je možné len v prípade konceptuálnej zorientovanosti. Práve preto je svetonázorová priorita – Zovšeobecnených Prostriedkov Riadenia (ZPR) – najdôležitejšou spomedzi Šiestich priorít. Pri absencií tohto obrazu sa u väčšiny patrioticky naladených ľudí prejavuje chybovosť pri osvojovaní si a používaní Dostatočne Všeobecnej Teórií Riadenia (DVTR). O konceptuálnej nezorientovanosti a prostriedkoch na dosiahnutie konceptuálnej moci s ľudskou tvárou povedieme ďalšie naše úvahy…

Boh stvoril človeka (muža a ženu) a navrhol mu v podmienkach – Lásky a dôvery k Nemu – pristúpiť k naplneniu svojho podielu v Duchu Božej Prozreteľnosti (Zámeru). Každopádne, človek sa odklonil (s prispením satana) od všeobecnej cesty s Všemocným a zamestnal sa poznávaním všetkého jestvujúceho na osnove boja dobra so zlom. Vo svojej podstate, táto voľba pre bytosť menom Člo-Vek(*Чело-Век – Vstup do Večnosti), ktorý je evolučne vyššieho rádu než anjeli (ku ktorým Korán priraďuje aj satana), bola krokom nazad. Boh nikomu nevnucuje pravdu, preto aj daroval človeku slobodu voľby. Dal mu možnosť okúsiť želané, dokonca aj keď sa (človek) pritom nechal oklamať. No netreba zabúdať na to, že človek môže byť oklamaný iba v prípade ak sa dobrovoľne vzdal z Hora mu ponúknutého Rozlíšenia, a to je zase možné iba ak viera Bohu a teda aj sloboda vôle v Láske, v momente samotného rozhodnutia chýbala. Nuž, stalo sa, teraz každý z nás sa rodí a prichádza na svet do predkami vytvorených kultúrnych stereotypov (dopustenie), z moci ktorých sa možno dostať, iba ak si správne odpovieme na otázku:

Synček malý

k otcu prišiel

a pýta sa drobec:

Čože je to dobro

A čo je to zlo? -

U mňa tajomstiev niet,-

Počúvajte detičky, -

Otca tohto odpoveď

Napíšem ju do knižky.

V uvedenom úryvku z básne V. V. Majakovského sa nachádza odpoveď na otázku: Čo robiť? I Ako robiť? Treba sa obrátiť k Otcovi VšeVedúcemu, a on ukáže na zdroje poznania a daruje aj Rozlíšenie pre ich osvojenie. To znamená, bez Otca poznať svet na osnove dobra a zla nie je možné, a v tomto práve je klamstvo satana.

Boj dobra so zlomxi možno popísať tak v samotnej civilizácií ako celku, ako aj v štáte, spoločenstve, v rodine, v živote každého jednotlivca na osnove 6-tich priorít Zovšeobecnených Prostriedkov Riadenia (ZPR). Zrazu treba poznamenať jednu objektívnu špecifickosť, a to že konceptuálne nezorientovaný činiteľ hoc aj s dobrými úmyslami v skutočnosti pracuje v tichosti na strane zla. Cieľom zla nie je víťazstvo nad dobrom, ako si mnohí myslia, ale oddialenie víťazstva dobra v ľudskej civilizácií čo možno najdlhšie, a s čo najväčšou škodou. Inými slovami, Dobro víťazí vždy, otázka spočíva len v tom aké prostriedky ľudia používajú pre toto víťazstvo; či adekvátnym alebo neadekvátnym výberom zo šiestich priorít ZPR; a akú škodu ponesie človek a ľudstvo vcelku. Toto je kľúčový bod, pretože všetci bojujú za Dobro, je len málo takých, ktorí sú úprimne na strane zla. Otázka spočíva v inom, zlo manipuluje dobromyseľnými prívržencami uprostred nerozvážnej väčšiny, ktorí svojou tvrdohlavosťou v nerozvážnosti nanucujú spoločnosti horší scenár rozvoja (objektívne ten najdlhší scenár – vždy mylne pôsobí ako najrýchlejší). Najčastejšie sa veci snažia riešiť práve ľudia konceptuálne nezorientovaní, a títo si volia cesty na zdokonalenie spoločnosti, bez toho aby si zadefinovali akú dokonalosť chcú dosiahnuť – mimo iné aj pre seba: Démonickú či Ľudskú.

Nerozvážnosť, opierajúca sa na „dobré úmysly“, sa prejavuje hlavne v nesprávnom chápaní hierarchičnosti 6-tich priorít ZPR, po čom nasleduje neadekvátna reakcia na pôsobenie zvonku. Takéto riadenie je v podstate prácou pre nepriateľskú koncepciu, kde konajúc akoby dobro sa tvorí zlo. Medzi ľuďmi sa zvykne hovoriť: «cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami» alebo «iniciatívny hlupák je horší ako triedny nepriateľ». Všetko preto, lebo každý konceptuálne nezorientovaný jednotlivec, sa nachádza pod svetonázorovým jarmom doterajšej kultúry otrokárstva, a vychádza z tradičných metód a postupov riadenia vecí. Toto sa potom prejavuje v „kultivácií“ jednej z priorít ZPR, akoby jedinej dôležitej, a podkopávania a ignorovania hierarchičnosti všetkých ostatnýchxii. Dokonca aj niektorí takí čo „ovládajú“ DVTRxiii, „odôvodňujú“ nezdar, škodu a otrasy všetkým možným, len nie absenciou Rozlíšenia. Otázku, prečo im ono Rozlíšenie chýba si buď nepoložia, alebo hľadajú príčinu v iných a inde.

Ako to funguje v praxi?!

Ešte skôr ako vstúpime do riadenia podľa 6-tich priorít, je nutné pochopenie morálno-etického aspektu, ktorý vedie nad rámec spoločnosti. Ide o prejavovanie sa v ľuďoch:

 • JA-centrickej etiky Zla, prinášajúcej pýchu a nešťastie – davo-«elitarizmus», otrokárstvo.

 • A prejavovanie sa Bohocentrickej etiky Dobra – prinášajúcej nehynúcu Lásku a harmóniu, pri tom človek získa aj Rozlíšenie, ako motúzik ukazujúci cestu.

Každému: «Dôveruj Otcu – Všemocnému!»

…pokračování

překlad: jardob

poznámky:

i «Eugen Onegin» hlava ôsma:

L. (50-ty)

Odpusť že i ty, druh môj divný

Aj ty, verný môj Ideál,

Aj ty, živý a večný,

Hoc námahy kúsok, s vami som opoznal.

Vše, čo závideniahodné pre poeta:

Zabudnúť na život v búrke sveta,

Sladká debata s priateľmi.

Ubehlo už veľa, veľa dní

Keď mladá krásna Tatiana

A s ňou Onegin v matnom sne

Po prvý raz, zjavili sa mne -

A diaľavu slobodného romána

Som Ja skrz magický kryštál

Ešte jasne nerozpoznal.

 

ii Vrátane prerozdelenia funkcií a úsilia medzi rôznymi ľuďmi a spoločenstvami.

 

iii Čo robili veľakrát adepti biblickej koncepcie, zlákajúc ľudí domnelým oslobodením, no krok po kroku pretvárali „nové prostriedky oslobodenia“ do ďalších okov pre väčšinu.

 

iv Vyrastajúce z tejto spoločnosti, javiace sa byť určitým druhom spätnej väzby pre celú spoločnosť a všetkých jej vrstiev a jednotlivcov.

 

v A ak sa bavíme o spoločnosti a jej rozvoji, o úlohe akú v nej zohráva subjektivizmus ľudí, oplatí sa spomenúť si na aforizmus historika V.O.Ključevského: „Existujú dva typy hlupákov: prví nechápu to, čo by mali chápať úplne všetci; druhí zasa chápu to, čo by nemal chápať nikto“.

Tento výrok V.O.Ključevského je potrebné si lepšie objasniť: myslí sa tým, že v ľudskej spoločnosti existuje určitý „svetonázorový štandard“, ktorý je povinný pre všetkých. Tí čo si ho nedokážu osvojiť, podľa definície V.O.Ključevského sú „hlupáci prvej akosti“; a tí čo sa dostanú až za rámec tohto „štandardu“ – to sú „hlupáci druhej akosti“.

Ale tí čo si osvojili tento „štandard“ a ohraničili si ním celé svoje vnímanie a chápanie sveta, predstavujú sebou mnohočíselný rad „hlupákov tretieho druhu“, o ktorých V.О.Ključevskij v tomto aforizme nepovedal ani slovo, no ktorí vo všetkých historicky vytvorených davo-„elitárnych“ kultúrach predstavujú drvivú väčšinu populácie!

V podstate V.О.Ključevskij týmto aforizmom poukázal jednako na čiastočne „zombifikujúcu“ úlohu kultúry v spoločnosti, ako aj na schopnosť jednotlivca prekonať „zombifikačné“ ohraničenia kultúry a dostať sa za hranice – pre všetkých v spoločnosti povinného „svetonázorového štandardu“, ktorý v danej kultúre nadobudol status „pravdy poslednej inštancie“. História dokazuje že nie všetko v takýchto „štandardoch“ je pravdivé, a samotné „štandardy“ nebývajú často bezpodmienečne dostatočne tematicky obsažné, aby sa odhalili a vyriešili problémi spoločnosti, čím následne takáto spoločnosť objektívne zaostáva v svojom vývoji a potrebuje revíziu a modernizáciu svojich „svetonázorových štandardov“

 

vi «Preto vzniká otázka: A čo robí „režim čekistov“, ak sú mu – akože – príznačné tak črty antiliberálneho „režimu Veľkého inkvizítora“, ako aj črty liberálneho „režimu Veľkého kombinátora»?

Odpoveď je jednoduchá:

·Do vonkajšieho sveta vysielame recyklujúcu sa hádanku “Kto ste, pán Putin?“, na ktorú v liberálnej mentalite nie je možné nájsť adekvátnu odpoveď.

·Vo vnútornej politike on zaujal pozíciu „rozhodcu“, t.j. toho čo riadi konflikt medzi „veľkými kombinátormi“(liberáli) a “veľkými inkvizítormi“(patriotické „elity“) a vďaka tomuto aj „režim čekistov“ objektívne pracuje na to, aby sa Rusko nakoniec tiež stalo slobodným od moci nad psychodynamikou jej spoločnosti a od moci koncepcie spoločensko-štátnych vzájomných vzťahov s globálnym „režimom Veľkého kombinátora“ USA.

Obe tieto činnosti sú užitočné, nakoľko činy-nečiny režimu, plodia okolnosti, ktoré nútia ľudí premýšľať nad tým, ako žije ľudstvo a ako žije Rusko? Následkom čoho žijú takto a nie inak? Čo a ako treba robiť pre to, aby sa žilo lepšie?

Aj v tejto činnosti v myslení – žiadny štátny aparát nedokáže nahradiť proces myslenia (zväčša ticho plynúci) každého jedného a všetkých. Avšak práve vystúpenie ľudí na určitú úroveň chápania sveta – je presne to čo dnes Rusko potrebuje pre svoj ďalší vývoj. A „režim Veľkého inkvizítora“ aj „režim Veľkého kombinátora“ sú totožné v tom, že vytvárajú podmienky, zabraňujúce riešeniu tejto spoločenskej úlohy. Preto kým sa Rusko zaoberá týmto premýšľaním, a čím viac ľudí je vtiahnutých do tohto procesu, – Boh nám vždy pomôže».(ВП СССР, О текущем моменте №1(117), 2015г)

 

vii Podľa nás, odpoveď na túto otázku nie je jasná iba tlupe, preto smrad ustavične previeva túto otázku zo strany na stranu, odvádzajúc pozornosť. Mimo to, elitám je dávno jasné že Putin – to je nový zjav v globálnej politike, z toho plynie aj tá šialená hysterická nevraživosť. Veď prešlo menej ako 50 rokov a v Rusku sa objavil ďalší politický génius. Čo sa odohráva? Odohráva sa «zákon času», nad ktorým davo-«elitárna» veda nemá moc. Nás však zaujíma osobnosť, prejav, zvláštnosti prejavu Putina a stav Ruskej spoločnosti, ktorá korešponduje s výrokom: Aké sú ideály národa, taký je aj padišah (vladár). Ak sa pozrieme na globálny historický proces, možno si v ňom všimnúť prelomové periódy histórie, pred ktorými sa objavili ohlasovateľ Budha – Kristu – Mohamed – (…) – Puškin. V súčasnej logike sociálneho správania, prognózujeme že epochálne periódy sa skrátia na 30-35 rokov (a budú sa skracovať ďalej), v ktorých sa bude objavovať osobnosť zosobňujúca kolektívny intelekt a národnú podporu nositeľov tohto intelektu. No nie bez prejavov odporu Božiemu Zámeru zo strany objektívnych foriem zla, a ako najlepšie uzdraviť civilizáciu od zla a o tendencií „staré hrable na nový spôsob“ si prečítajte v druhej časti tohto dokumentu. Ak stručne charakterizovať túto epochálnu periódu, tak potom ak Kristus pred 2000 rokmi vyhlásil: „Od tej doby sa zvestuje Božie Kráľovstvo a každý sa doň snaží vojsť“, tak dnes možno povedať: „Kráľovstvo Božie (objektívne podmienky) tu je, tých čo nechcú zostať von šikuje (sociálna hygiena)“ S tým sa aj prekrýva odpoveď na otázku „Kto je Putin“. Putin ohlásil nové princípy politiky pre celý svet „rozvážnej svedomitej politiky“, a tak rôzne vyhlasovanie klamstiev (klamstvo je v podstate odporovanie Božiemu Zámeru – satanizmus) nakoniec privedie blúdiaceho k nutnému záveru: premena alebo útek do nebytia. Preto sa Putina, rovnako ako iného ruského človeka bojí svetová tma ako ohňa. V Ruskej kultúre je príslovie: Cudzia hanba smiech, svoja smrť.

Коrán «Pokánie»: 129(128). Prišiel k vám posol spomedzi vás samých. Ťažko mu príde, že hrešíte; on – horlí za vás, k veriacim – je mierny a milostivý

 

viii* «перемалываются» в режиме «разводок» – „v režime pustých debát“ – autor zrejme narážal na tento ironický článok Kasparova – kde narážal na V.V.Putina že sa rozdvojil a našiel sám seba vo V.V.Poznerovi, jeden je prezident, druhý novinár, a ten mu kladie nie kontroverzne, ale samé príjemné otázky (dosť bulvárny článok)

 

ix „Vari postavíš na zem toho, Kto tam neúctu zaseje, a krv na nej rozleje?…“ Kapitola 91(2) Krava

 

x Biblia, Evanjelium podľa Lukáša (16.16)

xi «Každá duša zakúsi smrť; My testujeme vás zlom i dobrom pre pokušenia, a k Nám budete vrátení ». Korán z prekladu Kračkovského Kapitola 21 (65) Proroci 36 (35)

xii Príklad: na 3. Priorite sa prejavuje, keď akadémia vied, rovnako ako cirkvi neakceptujú nový pohľad na objektívnu realitu, opierajúc sa na materialistickú filozofiu Západného biblického svetonázoru.

xiii Tu je potrebné varovať „užívateľov“ DVTR, že tento nástroj je natoľko dobrý v rukách Človeka, nakoľko je on nebezpečný v rukách démona – hlavne pre samotného démona.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/zaciatok-novej-epochy/

 

Konceptuálně podmíněné defekty současné vědy

Konceptuálně podmíněné defekty současné vědy

9.10.2014

Lux

 

Ľudstvo naďalej žije pod množstvom historických i novodobých mýtov a veda i jej predstavitelia nie sú výnimkou a sú rovnako zahrnutí pod autokratickú Konceptuálnu moc, ktorá (ticho) definuje čo je Pravda a čo lož.
Tak ako to kedysi dávnejšie verejne definovala – čo je pravda – Rímska cirkev “svätá”, ktorá plnila úlohu blízkej periférie GP (dnes už predstavuje trochu vzdialenejšiu perifériu zavádzania stáda). Kto nesúhlasil, tak sa s ním napr. inkvizícia rýchlo vysporiadala až po verejné upálenie.

Sizifos už v zmenenej logike sociálneho času hrá o debilizáciu más a robí dez-info politiku, aj keď veľká väčšina “sizifovcov” si úprimne (asi) myslí, že má pravdu. Pomaly od (ich) Boha, ktorý je či už materialistickým, alebo idealistickým kaleidoskopickým zmýšľaním “vedcov” na míle vzdialený od toho Pravého.

Veda je dnes dominantne ovládaná riadiacími agregátnymi biopoliami (egregormi) judaizmu. Z tejto zombie-kôpky sa regrutujú “najväčší” vedeckí deja-telia posledných stáročí…
V špičkových “vedeckých” korporátnych kruhoch nebýva problém nájsť aj vyše 50 % obrezancov, z ktorých systém potom vyberá Nobelovských laureátov, či iných premiantov.
Proste deja vú príslušného judaistického nadriadeného egregoru (vytvoreného GP na ovládanie stáda), ktorý dominuje príslušnému odbornému korporátnemu.
Potom už len horlivý piár príslušnému deformátorovi Pravdy, napr. Einsteinovi a nová teória a zavádzanie tlupy je na svete.

“Nič sa vo vede nedrží pevnejšie ako lož.”
Lož má totiž krátke nohy a preto má dobrú stabilitu..-:)
(zo študentských právd vyrytých nožíkom do lavíc)

Celý systém vzdelávania a (pa)vedeckých hodností je postavený na odskúšaných konceptuálne zdokonalených technológiach zasväcovania masonských lóžových bratov, len sa mu pridali prvky exoteriky pre celú nekonceptuálne zdatnú tlupu oviec.

Skutočnosť, že rýchlosť svetla nie je max. rýchlosť obmeny inFormácií vo Vesmíre je dlhodobo známa (čo úplne nabúrava einsteinovskú teóriu relativity, ktorá sa vytrvalo drží na všetkých svetových fakultách a dnes napr. jej upgrade klon tzv. Jednotnej teórie poľa – Teória superstrún. Maxwell, Ciolkovskij, spomínaný Kozyrev, či jeden z posledných – prof. Valitov, ktorý teoreticky i experimentálne dokázal, že myšlienka sa šíri v torzných(?) poliach okamžite:
Ľudové príslovie hovorí:
“Čo je najrýchlejšie na svete? Myšlienka.”

Valitov dokázal, že “v rovnovážnych vratných systémoch sa čas môže meniť na hmotu a energiu a potom podstúpiť spätný proces”.
To je úplne kruté tvrdenie pre časopriestor einsteinovskej fyziky, lebo z neho vyplýva, že čas je subjektívny a v tomto zmysle je “čas” hmotný a ako proces sa môže z vákua materializovať.
T.j.: Hocijaká myšlienka nezmizne v minulosti bez stopy, ale vykazuje nejaké pôsobenie na priebeh udalostí, lebo dosiahne okamžite všetko vo Vesmíre (pokiaľ je pripustená VM) a uvádza do činnosti v rôznych fragmentoch Vesmíru rozmanité emitéry kmitavých procesov, ktoré už majú nejakú konečnú rýchlosť a ohraničenú silu (dosah).
Valitov, presvedčený a(t)deistický materialista prešiel po objave do pozície idealistického a(t)deistu – blahoželal mu medzi inými aj kráľ Saudskej Arábie (patrí totiž do rodiny islamistického pôvodu), ako aj pápež RKC, že dokázal, že Boh môže okamžite riadiť (inFormačne pôsobiť) všetko vo Vesmíre a nie je limitovaný einsteinovskou rýchlosťou 300 000 km/sekunda..

Tu už radšej dočasne skončím…:-

Už to tu bolo neraz preberané a nechcem zachádzať do kvantových podrobností rôzných teórií, ktoré platia len obmedzene a taktiež bavenie sa o Laplaceho operátore, Lifšic-Landauovom pseudotenzore, Schrödingerových rovniciach a mačkách, Heisenbergovom princípe neurčitosti a bla-bla rôzných “výdobytkov” atómových fyzikov, lebo to drvivej väčšine ľudí veľa nepovie.Proste METS systém nezodpovedá objektívnej realite. Objektívne sú len MIM, t.j. Matheria, InForma(cia) a Miera.
Čas a priestor sú len vedľajšie podkategórie Miery a môžu prechádzať do rôzných agregátnych foriem podľa rôznych okolností.

Čo je treba si najmä uvedomiť je, že myšlienka je hmotná a každého myslenie sa tak alebo onak zhmotňuje v Objektívnej realite, a preto je tak dôležité myslieť pozitívne a čo najviac v správnom vektore (tenzore), ktorý sa blíži k optimu daného jedinca, aby spätné väzby nemali efekt kočičí alebo opičí pracky.
Každého myšlienky sú zaznamenávané v inFormačnom poli Zeme (tzv. Noosféra) a Pravda tak, či tak vždy vyjde na povrch.Sú viaceré metódy, ako sa dá dostať určitým jedincom k informačným poliam Zeme (pozri napr. Bronnikovovu metódu a čo všetko má človek zakódované v jeho skrytom potenciáli). A žiadna čierna diera alebo šedá hmota expandujúca mathériu v “nárečí” astrofyzikov tu nepomáha…

Človek žije večne, len mení formy existencie a jeho myslenie zanecháva inFormačné “stopy” v inFormačných biopoliach, na jeho priamych potomkoch, ako aj na potomkoch nasledovných generácií (môžme si to vyložiť aj v cirkevnej terminológií ako povedzme dedičný hriech). Každý rod buď morálne a inFormačne napreduje alebo degeneruje (rôzné formy fyzických alebo psychických, skôr psychosomatických chorôb). Najvyšší stupeň degenerácie rodu sa prejavuje v neschopnosti reprodukcie, povedzme v rôznych psychických deviáciach typu LGBTI, ktoré sú globalistami zavádzané do spoluNecnosti, lebo hlavný útok na zdravú podstatu ľudstva vždy smeruje na zvýšenie defektnej morálky (1. priorita ZHN) a mnohí sú takto postihnutí a berú to ako Normu (viď arci-biskup, či arci-sethan Bezák a jeho podporujúca, prevážne homolobby, i keď homo je človek, ale s malým č to prejde..).

Viera vo výdobytky dnešnej pavedy v dnešnom info-Veku je značne defektná a prináša benefity len deFormátorom ( aj tam len do času, ako hus klasu) a jej miera aplikácie do spoloCnosti determinuje do značnej Miery nezdary implementátora (v rôznych životných prejavoch).
Najzraniteľnejšie osoby, z pohľadu prechodu do iného agregátneho stavu existencie sú dnes tzv. “hviezdy” show biznisu, kde sa mnohí pohybujú na úplnej hranici tzv. Božieho dopustenia – viď napr. posledná kauzalita Iveta Bartošová. Proste vyčerpala svoje dopustenie, lebo nevedela myslieť v reláciach sedliackého Čelo-Veka.

Nevedomosť ospravedlňuje dnes v zmenenej logike sociálneho času len čiastočne a má siahodlhé dôsledky pre každý rod, národ, civilizáciu..

Miera chápania populusu determinuje jeho ďalšiu existenciu. A ak si do čela vybral sciento-logosa, tak musí na podvedomých úrovniach (ktoré sa jednoducho nedajú oklamať) pykať za svoj výber. Sciento-lóg bude zase konať len v hraniciach, ktoré mu populus otvorí svoju nechápavosťou a neschopnosťou poly-tikos.
Fašizácia spoloNecnosti vo svete pokračuje, a ako je bežné u adaptívnych modulov biblickej Konceptuálnej moci, tak v zásadných otázkach vždy aktéri adaptívnych modulov (pol. strán) prehlasujú opak toho , čo konajú.
Skvelý príklad je dnešná Ukrajina.

Kto nakoniec dostane m-at je však jasné aj mat-érií..

 

xxx | 21.05.2014

“Veda je dnes dominantne ovládaná riadiacími agregátnymi biopoliami (egregormi) judaizmu” cez jezuitov

 

To by som netvrdil xxx.
Ak vieš ako je vybudovaný Vesmír so vzájomne vloženými mat(r)icami, ktoré sú rôznej hierarchie, tak toto tvrdenie neobstojí:
Mat(r)ica je prvotná ku Koncepcii, ktorá je nejak lexikálne alebo symbolicky opísaná (vyjadrená). A dnešná Globálna Mat(r)ica alebo Matrix je vytvorená už pred vyše 3 000 rokmi a lexikálne bola vyjadrená najmä Starým zákonom (ktorý je vlastne jej programom alebo algoritmom). Tým pádom je hierarchicky vyššia ako Mat(r)ica Nového zákonu alebo historického kresťanstva, ktorá začala fungovať po stanovení dogiem na Nicejskom koncile, kde s Ježiša urobili “boha”.
Mat(r)ice sú hmotné a vykazujú riadiace pôsobenie na ľudí, ktorí sú na ne napojení a na podvedomých úrovniach sprevádzajú daného jedinca životom ako automat a zároveň zabezpečujú aj výber kádrov pre riadiace funkcie danej Mat(r)ice.

Ak GP vytvoril kastu judaistov ako úžerníkov a riadičov(manna-žerov) a dozorcov stáda, tak kresťanom prisúdil úlohu otrokov, o čom je množstvo dôkazov z analýzy programového vybavenia vzájomne vložených Matrixov do Biblie.

Kedy Ignác z Loyoly “stvoril” jezuitov?
Až r. 1534. Podegregor=matrix jezuitov je hierarchicky podriadený kresťanskému a ten oveľa staršiemu judaistickému.
Vo všeobecnosti platí, že čím je Matrix starší, tým je inFo náskok daného algoritmického zabezpečenia tohto agregátneho biopoľa väčší a je hierarchicky nadriadený mladšiemu, ak nie je Spravodlivejší alebo Pravdivejší..

Prečo hierarchovia RKC hovoria o judaistoch ako o našich starších bratoch?
Prečo neprotestujú proti monopolnej úžerníckej doktríne judaistov v Starom zákone a tvrdia, že je od boha ? (samozrejme by vyplynula otázka od akého, alebo či to bol Boh, ktorý to svinstvo tam zakomponoval).
Prečo tolerujú a otvorene nepovedia o globálnych úžerníckych klanoch, ktoré cez úverovú pascu a globálne pirane typu MMF a SB držia za gule všetky štáty sveta?
Atď..

Lebo sú podvedome psychicky podriadení judaizmu a rabinátu (napr. všetci rabíni pochádzajú od jedného predka po mužskej línii!) a držia ovce na paši.

Proste Konceptálna moc, ako najvyššia forma moci pôsobí ako autokrat a automat na tých, ktorí sú konceptuálne prázdne zvieratká, zombie či démoni.
To isté platí aj vo vede, a preto vo vedeckých kruhoch dominujú judaisti, v rôznych ved. ústavoch aj vyše 50 %, hoci ich podiel v populuse je rádovo 1-2%. Plnia tak navyše synchronizačnú funkciu Biblickej Koncepcie alebo Matrixu (keď v stáde stačí nad 1 % roztieskávačov alebo dnes tzv. aktivistov, ktorí uvádzajú Biblický program do života stáda – stačí sa pozieť do rôznych neziskoviek, čo je to tam za čeliadku).

V tomto sú jezuiti, napriek ich vyššej vzdelanostnej úrovni tiež len bioautomaty odpracovávajúce svoj zverený dielik intríg a riadenia a sú v hierarchii hodne vzadu. Stačí sa len zamyslieť pod aké krídla spadajú v RKC a pochopiť, že na vyššiu riadiacu prácu sú určení iní.

Dnes v zmenenej logike sociálneho času sa derú (sú tlačení) do popredia scientológovia ako nádejnejší typ deformovaných zombie-démonov, ktorí sú psychicky lepšie prispôsobení (deformovaní) zmeneným podmienkám pre riadenie globálnych záležitosti ako judaisti.

Kiska len tak náhodou nebol vybratý a médeálne tlačený ako kandidát a budúci rezident GP v SR.

 

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/konceptualne-podminene-defekty-soucasne-vedy-biosferni-krize/

Světlo proti Tmě. Černé rituály ve službě biblického projektu

Světlo proti Tmě. Černé rituály ve službě biblického projektu

8.3.2014

chipstone

Před několika dny příběh barbarského zabití malé žirafy jménem Marius v zoologické zahradě v Kodani obletěl celý svět. Událost není zřejmě běžná, avšak ten povyk, který vyvolala, se jen slabě shoduje s oficiálně uvedenou logikou události.

Jde o to, že z oficiálního hlediska zoologická zahrada všechno udělala správně. Podle jednoho z četných zákonů, které regulují život EU (bez komentářů co se týče jejich morálky a lásky k životu) každé zvíře, které může mít genetický svazek poté, co bylo počato blízkými příbuznými, podléhá zabití, když dosáhne pohlavní zralosti. Takže zoologická zahrada postupovala jediným možným způsobem, který zákon povoluje.

Druhá věc je v tom, že splnit tento zákon bylo možné tiše a nezpůsobit informační vlnu, ale zoologická zahrada se rozhodla uspořádat z toho ,,show v anatomickém divadle“, veřejně pozvat na proceduru usmrcení děti, před kterými potom tuto žirafu rozčtvrtili a kusy těla nakrmili sousedící lvy. Právě toto také vyzvalo tak mohutnou vlnu protestů po celém světě, ale s tím se právě počítalo. Přitom podle protestantské morálky taková show je plně přípustná a normální. Což popravdě potvrdily dívající se děti, které sledovaly proces s velkým zájmem a zaujetím a které pro ubohou žirafu neuronily ani jedinou slzu (také bez komentářů).

Pro mě osobně byla tato událost prvně jen dalším projevem mravního úpadku biblické civilizace a skoro zapomenuta, ale najednou se objevila nová informace, která mě donutila se na to podívat jinýma očima.

Včera (tj. 13.2.2014) se v médiích objevila informace z Dánska o «další» žirafě, určené k obětování, ale teď ještě z vylhanějšího důvodu. On sám je v každém případě naprosto normální, ale v samotném Dánsku zkrátka nemá partnerku. Všechny ostatní žirafy jsou jeho příbuzní. Ale namísto toho, aby se snažili najít mu družku, jak by to udělal normální člověk, zoologové z Dánska se rozhodli ho jednoduše usmrtit, aby se prý netrápil bez samice. Více než divný projev lidskosti. A ještě podivnější je to, že nějakou nešťastnou „náhodou“ se žirafa také jmenuje Marius. Stává se z toho nějaké osudové jméno pro dánské žirafy. Právě tato skutečnost mě donutila k tomu, abych se zamyslel se nad tím, co doopravdy způsobilo objevení se masové „vášně“ k zabíjení žiraf v Dánsku.

Analýza události u mě vyvolala mírný úžas. Při dodržení všech zákonů jsme měli (v prvním případě) co do činění s rituálem skutečné Černé magie, který byl málem proveden v přímém přenosu a reklamou vychválen po celém světě. Jestli o tom někdo pochybuje, podívejte se pečlivě na postup a okolnosti:

1. Žirafa nebyla uspána a zabíjí se před zraky početných pozvaných ze speciální vzduchové pistole – veřejná oběť.

2. Všechny činnosti od začátku až do konce mají výrazný postup s jasně projevenými částmi. Zabití – rozčlenění – nakrmení lvů. Známka rituálu.

3. Nakrmení nebo samovolné požírání těla oběti po její smrti je jeden z mnohověkých elementů černého rituálu obětování. Nevylučuje se, že část masa byla použita jako potrava samotnými vivisektory (rozčleňovači-zaměstnanci zoo).

Ale toto všechno by bylo nedostatečné pro přesvědčení v rituálnosti činnosti a mohlo by přejít do roviny fantazie, kdyby nebyla druhá žirafa se stejným jménem. Pojďme se podívat přímo na ni.

Marius. Samohlásky můžeme v tomto případě vynechat. Dostaneme MRS, MARS, bůh války. Tak jemu byla přinesena oběť. Tím více, že toto jméno mohlo být propůjčeno žirafám neznámo kdy, až do poslední chvíle. Vždyť nikdo, kromě samotných pracovníků zoologické zahrady, to nevěděl a neví.

Ale ani toto není nejdůležitější. V podobných rituálech není nejhlavnější postup, ale Síla, kterou je možné do něho vložit. Je těžké si představit, že několik pracovníků zoologické zahrady jí mají tolik, aby s ní naplnili rituál a dosáhli žádaných cílů. A proto je nezbytné vzít ji z vnějšku. Proto byly v prvním případě pozvány hlavně děti. Ani jeden dospělý člověk nemůže vydat svými emocemi tolik energie, kolik můžou odevzdat děti. Děti jsou naprosto vyrovnané ve všech svých prožitcích, oni nepřemýšlí slovy, ale živými obrazy a vyzařují tolik energie, kolik ze sebe můžou vydat desítky lidí, a to minimálně, jakkoliv by si to nepřáli.

Ale, očividně, a to se ukázalo jako nedostatečné, tím více, že Olympijské hry už hodně snížily rovnováhu sil v neprospěch Tmy. Proto byla nutná ještě i maximální medializace prostřednictvím vysvětlení ve světových médiích. Ale i zde je i nuance. Soustředění (a Sílu) musíme přilákat před rituálem i během rituálu.

Získání maximální medializace před prvním obětováním se nepodařilo, ačkoliv o něm bylo sděleno v dánském tisku spolu s pozvánkou k popravě. Právě proto byla potřeba druhá oběť, pro jejíž pravděpodobnost (konkrétně pravděpodobnost, a ne rozhodnutí) bylo oznámeno předem a kteráž informace ihned obletěla planetu, už rozehřátou informací o první vraždě. A také jméno druhé žirafy zabezpečilo celému procesu silnou asociaci (včetně energické) s první událostí.

Co to dává žrecům? Velmi mnoho. Vyvolá to proud nenávisti, namířené na ně a na jimi tvořený Rituál po celém světě od miliónů psychicky normálních lidí. A to je právě to, čeho chtějí dosáhnout. Energie Inferna – to je to, co potřebují. A je jim zcela jedno, odkud energie přišla a ke komu nebo na co je namířena. Pro skutečné organizátory akce dokonce i smrt žreců, kteří prováděli rituál pod náporem této nenávisti, nic neznamená. Pro ně je důležité kanalizovat samotný nápor a nasměrovat ho na Rituál, aby pracoval tak, jak bylo myšleno. Vzhledem ke jménu a jeho asociaci se stává pochopitelným, jaký je jejich pravděpodobný cíl. Přičemž, velmi důležitým momentem je skutečnost, že tuto nenávist provokují u těch, kdo se v obyčejném životě nejeví jejich stálým krmným základem. Očividně, vlastní pastvu už „podojili“ tak, že sama není k ničemu dobrá.

V tomto případě se ostře nabízí otázka, co má dělat normální člověk, který čte nebo poslouchá v médiích tuto noční můru. Opravdu nemáme vnímat to, co se děje?

Být-li upřímný, tak ano, nereagovat emočně na tento akt krutosti je lepší, než posílat svou energii nenávisti do jejich egregoru a rituálu. Oni už jsou v podstatě mrtví. O mrtvých mluvit buď vůbec, nebo v dobrém. Pro normálního člověka hezky mluvit nebo dokonce myslet je v této situaci sotva možné. Zůstává pouze nevěnovat pozornost.

Ale je lepší způsob. Je třeba, nepřemýšleje o těchto lidských netvorech a v podstatě o nelidech, namířit svou energii Lásky k této druhé nešťastné žirafě Mariovi, kterého je ještě možné zachránit. Dokonce, jestli ho usmrtí, a pravděpodobnost je velmi vysoká, jinak by nebylo žádné informace, to jeho duši již bude lehčeji. K NIM se nedostane. Má smysl také s láskou vzpomínat už na zemřelé mládě žirafy. Tato energie bude rozrušovat už nasbíraný potenciál v čase rituálu Inferna.

Na závěr jeden zajímavý postřeh. Tím je podivuhodná vnější podoba zabité žirafy a toho samého kozla ze známého videa „I, pet goat“ , ve které je popsán «biblický» scénář budoucnosti. Posuďte sami. Kozel nemá podobu tlamy „kozla“, ale právě žirafy. Jestli taková shoda není náhodná, jde ne o pouze obracení se k „bohu války“, ale o přímý pokus zvrátit sled událostí do mantinelů scénáře rozpadajícího se “biblického” projektu.

 

Свет против Тьмы. Черные ритуалы на службе “библейского” проекта vyšlo 14.2.2014 na chipstone.livejournal.com.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/svetlo-proti-tme-cerne-ritualy-ve-sluzbe-biblickeho-projektu/

Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu

19.9.2013

Člověka vždy zajímaly otázky o Bohu. Analýza kompletní informace o Bohu, dostupné lidstvu, ukazuje, že nejobecnější představou je představa Boha, Tvůrce a Všemocného – jediného pro všechny bytosti na zemi jakožto všeobjímající nad-realita.

Rci:„On Bůh je jedinečný,Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“
(Korán, súra 112:1-4)

Ježíš mu odpověděl: “Nejpřednější ze všech je přikázání: ‘Slyš, Izraeli: Pán, náš Bůh, je Bůh jediný. ..”
( Маrek 12:29)

“ó, jak mnohočíslenné je tebou stvořené a skryté od světa lidí, bože jediný, není jiného, kromě tebe! Byls jediný a stvořil zemi podle přání srdce svého..” (Hymny Atonu, Amenhotep IV Echnaton, 1367—1350 př.n.l.)

(alt. překlad: Kolik jsi toho jen stvořil a zraku je to skryté!
Jedin
ý bůh, jemuž není podobného!
Když jsi byl 
samojediný, stvořil jsi zemi podle srdce svéh
o,..)

Bůh není lhostejný k tomu, co se děje na Zemi, proto se v kritické okamžiky rozvoje civilizace objevili proroci – lidé schopní vyjádřit a předat druhým informaci Shora, ukazující cestu ke spravedlivému uspořádání života na Zemi. Předali lidem Ideu o vytvoření Království božího na Zemi úsilím lidí samotných při božím vedení.

“Zákon a Proroci až do Jana, a od té chvíle království Boží zvěstuje se, a každý do něj úsilím vchází.”
(Lukáš 16:16)

“A nyní jsme vám již Písmo seslali, v němž pro vás je připomenutí – což to nepochopíte?” (Korán, súra21:10)

Ale realizace té Ideje jde proti záměrům úzké skupiny parazitů, stojících na vrcholu sociální pyramidy. Ti se všemožně pokouší překážet lidem v uvedení te ideje do života cestou neutralizace důsledků příchodu proroků, zanesením do jimi přinesené informace záměrných deformací s cílem využít je ve svých úzce klanových zájmech.

“-Chodí za mnou jeden s kozlím pergamenem a píše a píše. Jednou jsem mu nahlédl přes rameno a zhrozil jsem se! Ani slovo z toho, co tam bylo napsáno, jsem nevyřkl. Žádal jsem ho: ,Prosím tě snažně, spal ten svůj pergamen!, ale vytrhl mi ho z ruky a utekl.

-Co to bylo za člověka? -zeptal se štítivě Pilát a přejel si rukou spánek.

-Jistý Matouš zvaný Lévi,- povzbuzen vykládal spoutaný…”

(Mistr a Markétka, M. Bulgakov)

Ti parazité, prohlásiv se “vyvolenými”, začali realizovat své cíle, přikrývaje se jménem Boha a vytvářeje různé náboženské korporace prostředníků mezi Bohem a člověkem.

Běda těm, kteří Písmo vlastníma rukama sepisují a potom hovoří: „Toto od Boha pochází!“, aby tak nakoupili za nízkou cenu. Běda jim za to, co psaly ruce jejich! Běda jim za to, co provádějí! (Korán, súra 2:79)

Vznik religiozních korporací a kultů byl možný v důsledku toho, že Bůh dal lidem Svobodu volby své životní cesty a nedělá z člověka nevolníka, ale nechá jeho samého objevit a opravit chyby, hovoře s každým na jazyce životních okolností.

A každý člověk se může dostat na přímý dialog s Bohem bez jakýchkoliv prostředníků. Za tím účelem si musí položit otázku: Je Bůh? Chybuje ve své vševědoucnosti? Důvěřuji mu ve svém životě? Pokud je člověk vnímavý k událostem, dějícím se v jeho životě, je s to uvidět, jak se životní okolnosti mění v souladu s položenými otázkami. A na základě toho pro sebe vyvodit odpovídající závěry.

“Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění;”
(Korán súra 13(90):12). (Alt. překlad: Boh nezmení stav, v akom sa určití ľudia nachádzajú, až kým oni nezmenia to, čo je v ich dušiach.”)

“Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je ve vás!”
(Lukáš 17:20-21)

Nyní ti parazité, pod jejichž vnějším řízením se vyvíjela Západní civilizace podle algoritmů popsaných v Bibli, mají jeden velký problém, prezentovaný hlavně koránickým islámem. Podstata spočívá v tom, že Korán odmítá předpoklad o “vyvolenosti” židů a nazývá úrok a lichvu v libovolné formě smrtelným hříchem. A právě tyto dva základní algoritmy leží mimo všeho dalšího v základu biblického projektu zotročení všech ve jménu Boha, mlčky neústupně zaváděného do života, ačkoliv se nikde přímo nedeklaruje, nepíše a nemluví se o něm. A nehledě na to, že ti, kteří se považují za muslimy, si to sami neuvědomují, zákulisí biblického projektu chápe, že je pro ně Korán potenciální hrozba. To vyvolává přání zanechat ho na stránkách historie.

Korán

Bible

5(5). Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží! Ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý.
6(6). Rci: „Vy, kteří vyznáváte židovství! Domníváte-li se, že jste Bohu bližší než ostatní lidé, pak si přejte smrt, jste-li pravdomluvní!“
7(7). Ale oni si ji nikdy nebudou přát kvůli tomu, co provedly již předtím ruce jejich. A Bůh dobře zná nespravedlivé.
(Súra 62 – Pátek)

60.10. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem tě bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji.
60.11. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, bude k tobě proudit bohatství národů i jejich králové budou přivedeni.
60.12. Národ a království, jež ti neslouží, zahynou; takové národy v troskách zaniknou.
(Izajáš)

276(275). Ti, kdož pohlcují zisk z lichvy, vstanou z mrtvých jako ten, koho satan potřísnil svým dotekem. A to proto, že říkali: „Vždyť prodávání je podobné lichvě!“ Bůh však dovolil prodávání a zakázal lichvu. Tomu, komu dostalo se varování od Pána jeho a který přestal s lichvou, bude zachováno to, čeho předtím nabyl, a rozhodnutí o něm bude patřit Bohu. Ti však, kdož vrátí se k lichvě, ti se stanou ohně obyvateli a budou v něm navěky.
(Súra 2 — Kráva)

23.20-21 Svému bratru nepůjčuj na úrok, ať půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit;

28.12. a budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin tě učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole,..
(Deuteronomium)

Jeden ze scénářů vyřešení “problému islámu” pro zákulisí biblického projektu je mnohoúrovňový plán:

1. Vytvoření “chalifátu”, který by měl zahrnovat jestli ne všechny, to drtivou většinu národů, pro které je islám v jeho historicky zformované podobě tradičním náboženstvím.

2. Rozpoutání “chalifátem” světové války s cílem vykořenění “bezbožného liberalizmu” Západu a věroučení “nevěřících”, implantace obřadnosti islámu v roli celosvětové “relígie” všeho lidstva.

3. Dále se scénář větví v závislosti na výsledku války:

3.1. Pokud zvítězí “civilizované” státy Západu, čeká Korán stejný osud jako svého času “Mein Kampf”, a země tradičního islámu budou předmětem “deislamizace”, podobně jako bylo provedena “denacifikace” v obou německých zemích po 2. světové válce.

3.2. Pokud zvítězí “chalifát”, obřadnost islámu se zavede závaznou normou chování pro všechny obyvatele vzniklého “celosvětového chalifátu”. Dav v něm, neznaje arabštinu, samostatně číst Korán nemůže i žije pod vedením mulláhů. Naděje na možnost realizace takového způsobu vedení/řízení/vlády dávají všechny islámské země. Dokonce ve státech, kde je arabojazyčná většina, sami “muslimové” se klaní motlitebnímu koberečku, neporovnávají svůj život s Koránem, a jejich způsob života a ideály jsou velmi daleko od koránického poselství o vybudování Království božího na Zemi, které odstraní tyranii jedněch lidí nad druhými.

Mulláhové jsou profesionální korporací ideologů, která bude vykládat život s odkazy na Korán, orientujíce se na zájmy svých zákulisních pánů: přibližně tak, jak to dělali Tálibové v Afghánistánu a jak to dělalo a dělá muslimské duchovenstvo ve všech zemích. Mulláhové jsou zacykleni na vnější obřadnosti a neschopni odhalit a řešit reálné životní problémy společnosti. Potvrzením tomu je několik posledních století historie muslimských zemí, zaostávajících za Západem v rozvoji vědy a techniky a neschopných vypracovat efektivnější a přitažlivější alternativu západnímu způsobu života.

Následující etapou, když se moc mulláhů stane obecně nenáviděnou, bude celosvětové protiislámské povstání, osvobození z pod moci mulláhů a dále podle scénáře popsaného výše – “deislamizace”, odstranění Koránu z obecné dostupnosti a umístění do speciálních knihoven, kam budou mít přístup jen “správně smýšlející” lidé, kteří budou o Koránu “správně” psát pro masy, ilustrujíce jim, jakého zla se lidstvo zbavilo.

O tom, že Korán a islám se ve druhé polovině 20. století staly hlavním objektem cílevědomé diskreditace a pomluv, nemá obyvatel Západu podezření: má na práci “důležitější věci”, než vzít Korán a samostatně ho přečíst jako poselství, adresované jemu osobně, a srovnat napsané s životem, aby tu diskreditační kampaň a také odpadlictví většiny “muslimů” od Koránu spatřil.

Nyní se cílevědomě realizuje první etapa této strategie.

Během první etapy:

 • ve světě islámu režimy, podporující muslimský tradicionalizmus a neprojevující agresivitu ve vztahu k sousedům jiných vyznání, jsou cílem nátlaku ze strany opozice pseudoislámských radikálů-extrémistů;

 • vně oblasti rozšíření muslimské kultury se cílevědomě vytváří obraz nepřítele, na jehož roli jsou určeni tytéž pseudoislámské radikální extremistické elementy, které ohrožují režimy muslimů-tradicionalistů a projevují agresi ve vztahu k jinověrcům.

Plnění těch úkolů slouží globální terorizmus pod vývěskou Al-Kajdy a “boj” Západu s nimi takovými metodami, že v islámském světě je přijímán jako agrese Západu. Tato okolnost vytváří v islámském světě masovou podporu pseudoislámským radikálům.

V tomto scénáři jsou zapojeny prakticky všechny tradičně muslimské země.

Od Afghánistánu je vyžadován proud narkotik, jako jeden z prostředků vyvolání nenávisti k islámu vně oblasti muslimské kultury.

Od Pákistánu je vyžadována nestabilita režimu muslimského tradicionalizmu a únik jaderných zbraňových technologií do ostatních muslimských zemí.

Írán je zaúkolován vytvořením balistických raket dlouhého doletu.

T.j. politika Západu ve vztahu Pákistánu a Íránu je namířena na to, aby se předpokládaný “chalifát” od začátku stal jadernou velmocí s balistickými střelami a byl ve zbytku světa vnímán jako reálné neodvratné nebezpečí svébytnému rozvoji všech. Ačkoliv jaderný potenciál “chalifátu” se nepředpokládá rozvíjet do takového stupně, aby “chalifát” mohl zasadit vážný úder Západu, má být dostatečně rozvinutý na to, aby poskytl jaderný důvod ke koaliční válce zemí Západu proti “chalifátu”, například ve formě osamocených jaderných úderů na ty či ony země, například Izrael. “Chalifát” má být závazně židonenávistnou formací, aby ho bylo možné považovat za ideového nástupce Třetí říše.

Od Saudské arábie a ropných monarchií na březích Perského zálivu se požaduje financování “Muslimského bratrstva”, pracujícího na vytvoření “chalifátu”.

Od Iráku se očekává radikální nenávist k Západu, aby se po odchodu vojsk NATO mohl “Babylon” stát hlavním městem chalifátu, a scénář boje Západu proti “chalifátu” by byl uložen do scénáře pseudobiblických mýtů o Armageddonu jakožto místu poslední bitvy dobra, jak se vidí Západ, se zlem, do jehož role staví civilizaci islámu.

V jedné variantě výše popsaného scénáře podléhá Rusko rozčlenění a částečnému zahrnutí do “chalifátu” národů, vyznávajících islám. Pokud se to nepodaří, v jiné variantě se Rusko má stát jednou z prvních obětí agrese “chalifátu” a hlavní frontou a místem války “civilizovaného Západu” proti “barbarskému chalifátu”.

Duchovenstvo tradičního islámu, izolujíce se Koránem a obřadností od Boha, od problémů lidí a společnosti, žije krátkodobými vlastními zájmy a proto se politickou analytikou globálního měřítka nezabývá, v důsledku čehož nevidí tento scénář v celé jeho šíři a konečných důsledcích; a pokud někdo z nich i vidí, krátkodobé zájmy jsou pro ně důležitější, než nezištná práce na odvrácení problémů, jejichž potenciál je cílevědomě vytvářen jinými v průběhu už několika posledních desetiletí. Z tohoto důvodu není tradiční islám schopen vypracovat efektivnější scénář globální politiky, alternativní výše popsanému, aby nebyl zavlečen do antiislámského.

Duchovenstvo ostatních konfesí je ve své podstatě orientováno na obřadnost podobně jako vedení muslimů, proto se vše výše řečené týká i jich.

Neakceschopnost států (jak muslimských, tak i Západu), zavlečených v realizaci popsaného scénáře, vede k tomu, že může být neutralizován jen iniciativou lidí – jednotlivých osob a společenských hnutí.

V konfliktu civilizací, na jehož realizaci je namířen popsaný scénář, není správné a špatné strany. Vyhnout se konfliktu na základě přístupu “všichni žijeme v míru, opírajíce se na své tradiční víry, nevměšujíce se do záležitostí jiných kultur” se nepodaří ze dvou příčin:

 • normy sociální organizace a etiky, vlastní tradičním kulturám, se neshodují ve všech aspektech, a v některých aspektech jsou objektivně v přímém rozporu;

 • ve světě jsou transnacionální politické síly, které dosahují svých cílů cestou vytváření řízených konfliktů na základě umělého zveličování různých protikladů, které jsou objektivně vlastní tradičním kulturám.

Myšlenkovou osnovou zabránění realizace popsaného scénáře může být jen přiznání faktu, že sociologickou podstatou všech Poslání, které položily základ všech takzvaných “abrahámovských” náboženství, je myšlenka o vytvoření na Zemi Království božího úsilím samotných lidí při Božím vedení. V něm nebude žádný člověk otrokem druhému, nikdo nebude utiskován ani využíván a všichni budou svobodně žít, osvojujíce svůj osobnostní potenciál rozvoje na základě dialogu s Bohem o životě.

Realizace této myšlenky se:

 • buďto přenáší do neurčeně vzdálené budoucnosti – v judaizmu;

 • nebo odmítá jako kacířství – v křesťanství;

 • nebo se nepovažuje za aktuální – v historicky zformovaném islámu;

 • nebo je objektivně nemožné na základě ateistických přesvědčení – v marxizmu.

Avšak Idea o vytvoření Království božího na Zemi úsilím samotných lidí při Božím vedení je jediná Idea, přívržennost které a rozprostranění které ve společnostech různých kultur je schopno eliminovat potenciál popsaného scénáře, vedoucího ke konfliktu s cílem zanechat Korán na stránkách historie.

“A nechť je mezi vámi společenství, jež bude vyzývat k dobrému, přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné. A takoví budou blažení.” (Korán, súra 3:100)

(alt. překlad: “A nech je vo vašich radoch spoločenstvo, členovia ktorého vyzývajú k dobru a prikazujú chvályhodné veci a správanie a zakazujú odsúdeniahodné veci a správanie. To sú tí, ktorí prospeli.”)

Vyvstává otázka, co může a měl by dělat každý člověk pro to, aby zabránil realizaci daného scénáře?

Je nutné vyjít na přímý dialog s Bohem, t.j. na nadkonfesionální (vněkonfesionální) úroveň. Tehdy se vyjasní, že všechny náboženské konfese byly vyvořeny s cílem rozdělovat, a v případě nutnosti poštvat lidstvo proti sobě navzájem, v realizaci principu “rozděl a panuj”.

Problémy Íránu, Afghánistánu, Iráku a všech dalších zemí a diaspor, vyznávajících historicky zformovaný islám, mohou být tvůrčím způsobem vyřešeny jen na základě iniciativy lidí, namířené na ustanovení Království božího na Zemi. Vně tohoto globálně-politického kontextu jsou neřešitelné a všechny tyto země, bez závislosti na tom, kdy a jakým způsobem se složí jejich vztahy s biblickým Západem a NATO, jsou odsouzeny být palivem v popsaném scénáři.

“Jednota, – hlásá orákulum našich dní, – může být spojena železem jen a krví…”

Ale my láskou spojit zkusíme ji,- a pak uvidíme, co je pevnější…

(“Dvě jednoty” F. Tjutčev)

 12. února 2010

Vnitřní Prediktor SSSR

 Zdroje:

Долговременная стратегия преодоления коранического ислама заправилами библейского проекта

The long-term strategy to overcome Koranic Islam with the help of wheeler – dealers of the Biblical Project

zakonvremeni.ru

 Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/

1 224 zobrazení

About doctor

doktor z hôr
This entry was posted in Filozofia, Geopolitika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.